loading
sluiten
Bezig.. nieuw scherm vernieuwen
Contact
Het Team
Huis Regels
Route
Tarieven
Tandarts Amsterdam noord
Doelstelling
Dorpstraat 62i
1121 BZ
Landsmeer

T 020-482-0593
WhatsApp:
0636553772

Huis Regel

WELKOM IN ONZE PRAKTIJK
Op deze pagina vindt u informatie die voor u van belang kan zijn, als u zich heeft aangemeld als nieuwe patiënt. Ook patiënten die reeds bij ons onder behandeling zijn, kunnen hierin nuttige informatie vinden. Hoe meer u weet onze praktijk en onze werkwijze, des te beter kunnen wij u van dienst zijn. Mocht u naar aanleiding van deze folder nog vragen of opmerkingen hebben, dan zijn wij graag bereid deze met u te bespreken.

 

EERSTE BEZOEK
In het algemeen zal tijdens het eerste bezoek geen tandheelkundige behandeling plaatsvinden, tenzij daar een dwingende reden voor is, b.v. als er sprake is van een pijnklacht. U krijgt een aantal vragen voorgelegd die betrekking hebben op uw persoonlijke, medische en tandheelkundige gegevens. Als u bepaalde medicijnen gebruikt, is het van belang dat u over de namen en doseringen beschikt. Tijdens het eerste bezoek zal een mondonderzoek plaatsvinden en als er geen recente röntgenfoto's beschikbaar zijn, zullen deze zo nodig worden gemaakt. Aan de hand van dit onderzoek en de foto's zullen we u zo duidelijk mogelijk informeren over de toestand van uw gebit. Ook met vragen kunt u onder andere op dat moment terecht. Meestal kost een eerste bezoek alleen de fotos van ongeveer 150 euro.

 

BEHANDELPLAN
Afhankelijk van uw eigen wensen kan dan een behandelplan worden opgesteld met een globale kostenbegroting. Soms is een extra afspraak nodig voor het bespreken van een behandelplan, b.v. wanneer uitgebreide tandheelkundige behandelingen nodig zijn of wanneer er meerdere mogelijkheden zijn om uw gebit te restaureren. Als u prijs stelt op een schriftelijke kostenbegroting wordt deze door ons verstrekt. Hier zijn extra kosten aan verbonden. De verzekering kan dan aan de hand van de behandelcodes uw eigen bijdrage berekenen. de kosten zijn ca 90 euro.

 

AFSPRAKEN
Wanneer u akkoord gaat met het behandelplan maakt de assistente één of meerdere vervolgafspraken met u. De assistente meldt de tijd waarop u verwacht wordt en de geschatte duur van de behandeling. Indien u de afspraak niet kunt nakomen verzoeken wij u deze ruim van te voren af te zeggen. Wij moeten anders helaas de verloren gegane tijd in rekening brengen. De kosten zijn op dit moment 30€ per kwartier bij de tandarts en 21€ bij de mondhygiënist. Wij behandelen uitsluitend na afspraak. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 24 uur van te voren op werkdagen af te zeggen. Afspraken van 90 minuten of langer zelfs 48 uur van te voren. Uiteraard waarderen wij het wanneeer u langer van te voren uw afspraak wijzigt.

MEDISCHE GEGEVENS

voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, afwijkingen, etc.

PRIVACYREGELING EN GEHEIMHOUDING

Patienten informatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Een kopie van de patiëntenkaart kunt u krijgen tegen kostenvergoeding van €15,00.

KLANTTEVREDENHEID

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de balie assistente en/of de tandarts.

BETALINGSVOORWAARDEN

De betaling van behandelingen gaat via een factoring bedrijf FAMED. Het telefoonnummer hiervan is:  0900-0885. Verdere informatie over de betalingsvoorwaarden is te verkrijgen bij de balie-assistente of bij FAMED. Betalingen van niet nagekomen afspraken dienen voor de volgende afspraak betaald te zijn aan FAMED. U kunt voor behandelingen boven de €150 op uw verzoek een begroting krijgen.

 

MENINGSVERSCHIL

Indien u een meningsverschil heeft met uw tandarts en denkt dat de tandarts aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de ANT en om bemiddeling vragen.

 

 

OPENINGSTIJDEN PRAKTIJK
maandag 8.00 - 17.00 uur woensdag 8.00 - 17.00 uur donderdag 8.00 - 17.00 uur dinsdag 8.00 - 17.00 uur vrijdag 8.00 - 17.00 uur

 

WIJZIGING VAN AFSPRAKEN
Als u een afspraak niet kunt nakomen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons melden? Wij kunnen in dat geval de gereserveerde tijd aan een andere cliënt geven. Wij brengen geen kosten voor de gereserveerde tijd in rekening als u op werkdagen tenminste 24 uur tevoren uw afspraak heeft gewijzigd. In alle andere gevallen zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd aan u door te berekenen. De kosten zijn op dit moment 30€ per kwartier bij de tandarts en 21€ bij de mondhygiënist.

 

TARIEVEN
In onze praktijk wordt gedeclareerd volgens de landelijke vastgestelde particuliere tarieven (de UPT-codes). Als u ziekenfondsverzekerd bent, worden alleen een zeer beperkt aantal verrichtingen, het z.g. preventief onderhoud, vergoed. Om hierop aanspraak te maken, moet u minstens één keer per jaar voor controle komen. Voor alle andere verrichtingen zoals röntgenfoto's, vullingen, kronen, protheses en behandelingen door de mondhygiëniste kunt u zich aanvullend verzekeren. Wij raden aan om gebruik te maken van het z.g. maximaal aanvullend pakket, waarbij u de kosten van de meeste behandelingen voor 75% vergoed kunt krijgen tot een maximum.  Jeugdige verzekerden hebben wel recht op een groot aantal verrichtingen en hoeven daar meestal niet voor bij te betalen. Deze en andere informatie kunt u nalezen in folders van uw verzekering.

 

BETALING
In het algemeen krijgt u de nota van een bedrijf die voor ons de rekeningen behandeld of verrekend uw ziekenfonds de kosten met u. Als u een nota van ons ontvangt is het verstandig deze toch naar uw verzekering te sturen. Soms krijgt u toch nog vergoeding. Wij verzoeken u de nota binnen veertien dagen te voldoen. Voor uitgebreide behandelingen, zoals b.v. het maken van een prothese of voor kroon- en brugwerk zullen wij u een voorschotnota techniekkosten sturen. U kunt dit beschouwen als een aanbetaling. De voorschotnota kunt u nog niet bij uw verzekering indienen. Na afloop van de behandeling wordt het betaalde voorschot in mindering gebracht op de eindnota.

 

MONDHYGIËNISTE
In onze praktijk zijn mondhygiënistes werkzaam. Zij houden zich vooral bezig met de conditie van het tandvlees en het kaakbot, het fundament van het gebit. Bijna iedereen heeft baat bij een grondige gebitsreiniging door een professionele kracht. Zeker wanneer aansluitend instructie plaatsvindt hoe uw gebit het beste kan worden onderhouden. In onze praktijk gaan vrijwel alle patiënten regelmatig naar de mondhygiëniste. Zij zal evenals de preventie assistente ook de controle verzorgen. Een controle bij de mondhygieniste kost ongeveer 120 euro. Bij een preventie asstisten 75 euro.

 

PERIODIEKE CONTROLE
Verzekerden krijgen van hun verzekering de mogelijkheid om 1x per jaar op controle bij de tandarts te komen. Indien zij niet 1xper jaar verschijnen vervalt soms hun recht op tandheelkundige vergoeding. Cliënten die elke drie maanden of elk half jaar de mondhygiëniste bezoeken kunnen om een combinatieafspraak vragen, d.w.z. dat tijdens of na de behandeling bij de mondhygiëniste tevens de controle door de tandarts plaatsvindt. Dit is alleen mogelijk als het werkschema van de tandarts en mondhygiëniste op elkaar aansluiten. Wij vragen hiervoor uw begrip. U wordt vriendelijk verzocht om bij de controle wijziging in persoonsgegevens, gezondheidstoestand en medicijn-gebruik aan ons te melden.

 

TANDHEELKUNDIGE BEHANDELING
Soms zien mensen op tegen een tandheelkundige behandeling. Mocht dit bij u zo zijn, bespreek het dan met één van ons. Wij zullen zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen. In principe worden alle behandelingen die pijnlijk kunnen zijn onder verdoving uitgevoerd. Vanuit onze praktijkfilosofie vindt behandeling plaats volgens zorgvuldig uitgestippelde lijnen. Dit betekent dat wij een behandelplan presenteren dat erop gericht is uw mondgezondheid tot op hoge leeftijd te waarborgen.

 

Dat betekent natuurlijk niet dat er maar één oplossing bestaat voor uw gebit. Door uw eigen wensen te uiten, kunnen wij een behandelplan op maat maken. Uiteraard kunnen er financiële belemmeringen zijn om een behandelplan ineens te laten uitvoeren. In dat geval kan er een plan in fasen worden gemaakt.

 

Het is mogelijk dat deze benadering niet bij u past. Het is voor beide partijen zinvol om dit in een zo vroeg stadium van de behandeling te bespreken. Wij doen ons uiterste best een technologisch hoogwaardig product in uw mond af te leveren en vinden het daarom van het grootste belang dat de behandeling en in een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect worden uitgevoerd. Er bestaat in onze praktijk een speciale belangstelling voor cosmetische tandheelkunde en kroon -en brugwerk op eigen tanden en kiezen. Bij cosmetische tandheelkunde wordt veel aandacht besteed aan het verfraaien van het gebit. Dit kan b.v. door het vervangen van zilveren vullingen door tandkleurige vullingen of door porseleinen kronen. Het lichter maken van verkleurde tanden met speciale bleekmiddelen en het aanbrengen van porseleinen schildjes behoren ook tot de mogelijkheden.

 

Dat betekent dat wij bij het opstellen van een behandelplan veel aandacht besteden aan de vraag hoe uw gebit zo mooi mogelijk gerestaureerd kan worden. Uiteraard wordt hierbij niet uit het oog verloren of een behandeling tandheelkundig noodzakelijk of verantwoord is.

 

Wilt u hierover meer weten dan kunt u met uw vragen bij ons terecht.

 

WITTE VULLINGEN
De witte vullingen (composiet) die wij gebruiken kunnen soms gevoeligheid veroorzaken bij koud en warm. Wanneer de tandarts dit verwacht zal hij u daarvoor waarschuwen. 3 dagen gevoeligheid na het vullen is normaal. Let wel: extreme pijn is nooit goed. In dat geval moet u contact opnemen met ons. Meestal is de vulling dan nog wat te hoog en zal hij iets worden beslepen. Meestal zal een zeurderige niet pijnlijke gevoeligheid veroorzaakt worden de verdoving. Ook deze gevoeligheid zakt na ongeveer drie dagen af. Paracetamol of aspirine kan de gevoeligheid snel draaglijker maken.

 

SPOEDGEVALLEN
In geval van een pijnklacht kunt u altijd dezelfde dag bij ons terecht. Wij vragen u wel om in dat geval zo vroeg mogelijk te bellen voor een afspraak. Meestal kunt u aan het einde van het normale programma geholpen worden. Buiten de praktijkuren kunt u op het antwoordapparaat horen tot welke tandarts u zich kunt wenden als u 's avonds of in het weekend dringend hulp nodig heeft.